Lese- og skrivevansker

TOMATIS-METODEN – ET TRENINGSTILBUD TIL PERSONER MED LESE- OG SKRIVEVANSKER

Et voksende antall personer har lese- og skriveproblemer. Nevrologisk forskning viser at personer med lese- og skrivevansker ofte har problemer med fonologisk avkoding (evne til å skille lyder). Gjeldende pedagogiske teorier sier det samme.

Forskning viser også til viktigheten av å ha det høyre øret som det styrende. Hvis det venstre øret er styrende, går lydimpulsene først til høyre hjernehalvdel, for så å gå over til venstre hjernehalvdel, hvor språksentrene ligger. Personer med venstredominant hørsel klarer ikke å skille de hurtig skiftende lydene raskt nok, de mistolker mange ord og skriver av denne grunn mye feil. Derfor blir lesing og skriving et usikkert prosjekt med mye gjetning og feiltolkninger.

Dr. Alfred Tomatis utviklet en unik og forskningsbasert metode til diagnostikk og behandling via lydfrekvenser og musikk behandlet i det elektroniske øret, som er et kybernetisk apparat. Det elektroniske øret står svært sentralt i metoden og gir metodens unike signalbehandling. Signalbehandlingen gir den spesielle lydgjenngivelse som i lyttetreningen bla. brukes til å korrigere forstyrrelser i impulsledning av lyd og forstyrrelser i øredominans og hjelper øret til å gjenoppvekke en korrekt lytteevne. Lyttingen blir forbedret ved å trene øret og dermed stimulere nervesystemet. Fordi lytting er en hjørnestein i utviklingen av mange andre ferdigheter, innebærer det å forbedre lytteevnen at en oppnår forbedret læreevne, språk og kommunikasjonsferdigheter.

Basis for dr. Tomatis’ metode er at det er mulig å trene opp en sunn lyttefunksjon. Han la stor vekt på forskjellen mellom hørsel og lytteevne, da hørsel er et passivt mottak av lydsignaler, mens lytting er den aktive evne og vilje til å oppfatte lydsignalenes mening. Tomatis-metoden søker å utvikle eller gjenvinne lytte-evnen, minske ørets overfølsomhet for lyd, styrke sammenhengen mellom øret og stemmen og øke ferdigheter i kommunikasjon, både den aktive og den passive delen.

Tomatis-metoden har vist seg særlig effektiv hos personer med:

• Dysleksi
• Oppmerksomhetsvansker
• Nedsatt hukommelse
• Dårlig konsentrasjonsevnen
• Lese – og skrivevansker
• Svekket lære-evne
• Språk – og talevansker
learning difficulties5